Hoạt động huy động vốn
Ngày đăng: 08/08/2021

 

Hoạt động huy động vốn

- Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước để đầu tư, cho vay theo quy định.

- Hình thức huy động vốn:

+ Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài.

+ Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

+ Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Nguyên tắc huy động vốn:

+ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố huy động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

+ Việc huy động vốn được lập thành phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó nêu cụ thể mục đích sử dụng vốn, nguồn trả nợ khi đến hạn.

- Giới hạn huy động vốn:

Tổng mức vốn huy động tối đa bằng 06 lần vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư được ghi trên báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm gần nhất.

 

Về trang trước Lên đầu trang
;