Bộ máy tổ chức
Ngày đăng: 20/04/2018

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hà Minh Hải  - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

2. Phó Chủ tịch thường trực: Bà Chu Nguyên Thành - Tổng Giám đốc Quỹ;

3. Uỷ viên Hội đồng: 

          - Ông Đỗ Anh Tuấn : Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư 

          - Ông Bùi Duy Cường: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

          - Ông Nguyễn Xuân Lưu: Giám đốc Sở Tài chính 

II. BAN KIỂM SOÁT

          - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

          - Ông Nguyễn Khả Minh - Thành viên Ban Kiểm soát

III. BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng Giám đốc: Chu Nguyên Thành

2. Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải 

3. Phó Tổng Giám đốc: Kiều Xuân Nghị 

Về trang trước Lên đầu trang
;