Bộ máy tổ chức
Ngày đăng: 20/04/2018

I. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Doãn Toản - PCT UBND Thành phố;

3. Uỷ viên Hội đồng: 

          - Bà Chu Nguyên Thành: Uỷ viên Thường trực - Tổng Giám đốc Quỹ;

          - Ông Hà Minh Hải: Giám đốc Sở Tài chính; 

          - Ông Nguyễn Mạnh Quyền: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II. BAN KIỂM SOÁT

            Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát

III. BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng Giám đốc: Chu Nguyên Thành

2. Phó Tổng Giám đốc

- Phạm Ngọc Bảo;

- Nguyễn Thế Hiệp.

Về trang trước Lên đầu trang
;