Chức năng, Nhiệm vụ
Ngày đăng: 20/04/2018

1. Vị trí

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời, chịu sự kiểm tra hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

2. Chức năng, nhiệm vụ

1. Huy động vốn các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.Ngoài ra, tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương.

3.Cho vay đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

4. Góp vốn thành lập doanh nghiệp (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn)theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

5. Ủy thác và nhận ủy thác 

5.1. Nhận ủy thác bao gồm:

a) Nhận ủy thác của UBND Thành phố để quản lý nguồn vốn và hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

-Thực hiện các hoạt động của Qũy bảo vệ môi trường;

-Thực hiện các hoạt động của Quỹ Phát triển đất;

-Thực hiện các hoạt động của Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ;

b) Nhận ủy thác của các tổ chức, cá nhân khác.

5.2. Ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ vay theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

Quyết định 418/QĐ-UBND đính kèm

Quyết định 8422/QĐ-UBND đính kèm

Về trang trước Lên đầu trang
;