ỦY THÁC
Ngày đăng: 08/08/2021

Hoạt động Ủy thác

- Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố được ủy thác hoạt động cho vay, đầu tư và một số hoạt động nghiệp vụ khác cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng chính sách thực hiện thông qua  hợp đồng ủy thác.

- Các tổ chức nhận uỷ thác được hưởng phí dịch vụ uỷ thác. Mức phí cụ thể được thoả thuận và ghi trong hợp đồng uỷ thác.

- Việc ủy thác đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn.

Về trang trước Lên đầu trang
;