BẢO LÃNH TÍN DỤNG
Ngày đăng: 08/08/2021

Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội tại Thành phố nhưng không trái với quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Về trang trước Lên đầu trang
;