Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhận ủy thác 4 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 8 tháng cuối năm
Ngày đăng: 22/06/2018
Lượt xem: 3479

Trong 4 tháng đầu năm, với sự nỗ lực và cố gắng hoạt động nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả sau:

Về nhiệm vụ nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn và hoạt động Quỹ phát triển đất: tập trung đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; tổ chức phân công công việc khoa học, hợp lý; tăng cường thời gian làm việc khi cần thiết. Trong tháng 1/2018 đã tiếp nhận và thẩm tra 430 hồ sơ đề nghị thanh toán, ứng vốn; lũy kế giải ngân theo kế hoạch vốn 2017 là 3.468 tỷ đồng, đạt 96,1%. Ứng từ nguồn vốn điều lệ để giải ngân cho dự án GPMB công viên phần mềm huyện Đông Anh 322,5 tỷ đồng. Cụ thể:

- Các dự án xây dựng HTKT tái định cư: Giải ngân cho 27 dự án với tổng số vốn 342,5 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch, góp phần hoàn thành 9 dự án với 94,5 ha phục vụ tái định cư các dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc của Thành phố.

- Các dự án xây dựng nhà ở tái định cư: Giải ngân ứng vốn cho 11 dự án với tổng số vốn 683,7 tỷ đồng, đạt 97,1% kế hoạch. Năm 2017 đã hoàn thành 6 dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố.

- Các dự án GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố: Đã giải ngân cho 20 dự án với tổng số vốn 797,2 tỷ đồng (đạt 99,7% kế hoạch) để giải phóng mặt bằng khoảng 90 ha đất và đền bù, hỗ trợ cho khoảng hơn 1.000 hộ gia đình, tổ chức. Ngoài ra, ứng từ nguồn vốn điều lệ Quỹ để giải ngân cho dự án GPMB công viên phần mềm huyện Đông Anh 322,5 tỷ đồng, đóng góp trong công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc.

- Các dự án GPMB và xây dựng HTKT đất đấu giá: Giải ngân cho 44 dự án với tổng số vốn 697 tỷ đồng, đạt 96,4% kế hoạch. Nguồn vốn ứng từ Quỹ đã góp phần hỗ trợ UBND các quận, huyện, các chủ đầu tư hoàn thành đầu tư các dự án và tổ chức đấu giá trong năm 2017. Ước số thu từ đấu giá các dự án trên khoảng 1.500 tỷ đồng đã góp phần đáng kể trong chi đầu tư phát triển và chương trình nông thôn mới của các Huyện.

- Các dự án GPMB và xây dựng HTKT đất dịch vụ: Giải ngân cho 41 dự án tại 10 quận, huyện với tổng số vốn 899 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch giao, góp phần hoàn thành 35 dự án trong năm 2017 với tổng diện tích là 1.589.603 m2 và giao đất cho 9.317 hộ dân.

Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng vốn năm 2018: Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng vốn năm 2018 (đợt 1) cho các dự án GPMB, xây dựng HTKT khu đất đấu giá, đất dịch vụ; Tiếp nhận và thẩm tra 15 hồ sơ đề nghị thanh toán, ứng vốn; lũy kế giải ngân đến nay là 37,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ các chủ đầu tư, dự kiến đến 30/6/2018 giải ngân cho các dự án đất đấu giá, đất dịch vụ ước khoảng 410 tỷ đồng (đạt 30% KHV giao) chủ yếu cho công tác GPMB. Trường hợp được bố trí kế hoạch vốn cho nhóm dự án nhà ở TĐC và xây dựng HTKT khu tái định cư, dự kiến đến 30/6/2018 có thể giải ngân được 250 tỷ đồng.

Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi tạm ứng và thu hồi vốn ứng: Thực hiện rà soát, tổng hợp số dư tạm ứng và số vốn đã ứng còn phải thu hồi. Đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thủ tục thu hồi tạm ứng; hoàn trả vốn ứng cho Quỹ từ các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn một số quận, huyện. Tình hình thu hồi đến ngày 30/4/2018 như sau:

Về thu hồi dư tạm ứng: Tổng số dư tạm ứng là 1.949,5 tỷ đồng, đến nay đã thu hồi 618,5 tỷ đồng; còn phải thu hồi 1.331 tỷ đồng (Phụ lục 7).

Về thu hồi vốn ứng: Đến nay, tổng số vốn đã ứng cho các dự án là 3.485,6 tỷ đồng (trong đó ứng cho các dự án đất đấu giá là 2.255,9 tỷ đồng; ứng cho các dự án đất dịch vụ là 1.229,7 tỷ đồng), đến nay đã thu hồi 990,6 tỷ đồng; số còn phải thu hồi là 2.495 tỷ đồng.

Về Nhiệm vụ nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn và hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường

Thực hiện công tác quản lý sau cho vay 09 dự án nhận bàn giao từ Quỹ Bảo vệ môi trường với tổng dư nợ cho vay hiện tại là 171,6 tỷ đồng. Lũy kế thu hồi nợ từ đầu năm đến 30/4/2018 là 10,9 tỷ đồng, trong đó: nợ gốc 8,3 tỷ đồng, nợ lãi 2,6 tỷ đồng.

Theo dõi, quản lý và đôn đốc các chủ đầu tư nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định. Tổng số tiền ký quỹ phải thu là 4,99 tỷ đồng; đến nay đã thu được 4,14 tỷ đồng, còn phải thu 0,85 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 4 tháng đầu năm và 01 năm sau khi được tổ chức lại, những định hướng chỉ đạo của Thành phố; đồng thời tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, vướng mắc hiện có, Quỹ đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong 8 tháng cuối năm 2018 như sau:

Về nhiệm vụ nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn và hoạt động Quỹ phát triển đất

Tiếp tục rà soát rút ngắn quy trình giải ngân ứng vốn xuống tối đa 4 ngày (sớm hơn 1 ngày). Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch ứng vốn năm 2018 cho các dự án GPMB và phát triển quỹ đất, trong đó: Thường xuyên nắm bắt tiến độ triển khai dự án; Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán; Triển khai quyết liệt các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan, kịp thời báo cáo Thành phố những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để được chỉ đạo giải quyết. Đẩy mạnh công tác rà soát, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện thu tục thu hồi dư tạm ứng và thu hồi vốn ứng theo quy định.

Về nhiệm vụ nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn và hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Tăng cường biện pháp quản lý vốn vay đối với các dự án môi trường nhận bàn giao từ Quỹ bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án có nguy cơ cao không trả nợ đúng hạn. Triển khai tìm kiếm, tiếp cận cho vay các dự án thuộc lĩnh vực môi trường. Theo dõi và quản lý tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định.

Triển khai xây dựng các quy định, quy chế, quy trình để triển khai các hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Về trang trước Lên đầu trang
;