Tra cứu

Người gửi: Nguyễn Đăng Bình Ngày gửi: 2018-05-31 00:45:11
Câu hỏi: Xin hỏi Quỹ Đầu tư có xem xét, cho vay đối với các phương án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao trên quỹ đất thuê 05 năm của địa phương; cho vay các hạng mục chuyển giao công nghệ dự án trong lĩnh vực môi trường.
Trả lời: Về nội dung này, Quỹ Đầu tư đã có các trao đổi về đặc thù cho vay của Quỹ là cho vay theo dự án đầu tư, không cho vay vốn lưu động. Do đó, để tiếp cận nguồn vốn vay tại Quỹ, các chủ đầu tư cần thực hiện lập và phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định pháp luật. Hạng mục cho vay của từng dự án đầu tư sẽ được Quỹ Đầu tư xem xét cụ thể theo các quy định hiện hành, phù hợp với đặc điểm của từng chủ đầu tư và dự án đề nghị vay vốn.
Người gửi: Nguyễn Thanh Hoa Ngày gửi: 2018-05-31 00:47:01
Câu hỏi: Đề nghị Quỹ Đầu tư xem xét điều kiện cho vay về việc các chủ đầu tư phải có phương án sản xuất, kinh doanh có lãi và phương án bảo đảm trả được nợ, trong khi điều kiện đối với các tổ chức tín dụng là dự án có phương án sử dụng vốn khả thi và khả năng tài chính để trả nợ. Điều này gây khó do các dự án phục vụ nhu cầu an sinh, xã hội, có thời gian thu hồi vốn dài, mức độ rủi ro cao, hiệu quả tài chính thấp, thậm chí không hiệu quả, một số dự án gặp khó khăn, vướng mắc về biện pháp bảo đảm tiền vay...
Trả lời: Đối với điều kiện cho vay theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Quỹ Đầu tư sẽ tiếp tục báo cáo với UBND Thành phố và Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến điều kiện vay vốn tại Quỹ để phù hợp với tình hình thực tế.
Người gửi: Nguyễn Đức Nam Ngày gửi: 2018-05-31 00:47:46
Câu hỏi: Hình thức và biện pháp bảo đảm tiền vay tại Quỹ, tỷ lệ cho vay tối đa trên tỷ lệ tài sản bảo đảm của các khoản vay.
Trả lời: Tùy từng chủ đầu tư và từng dự án đề nghị vay vốn, Quỹ Đầu tư sẽ áp dụng các phương án bảo đảm tiền vay phù hợp với mục tiêu, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư. Chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn liên hệ đến số máy 024.3933 5469 để được hướng dẫn thủ tục cụ thể đối với từng loại hình dự án
Người gửi: Trần Thanh Hương Ngày gửi: 2018-05-31 00:48:51
Câu hỏi: Cho Tôi hỏi về thủ tục đấu thầu thực hiện các dự án vay vốn tại Quỹ.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 1- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và văn bản hướng dẫn cụ thể của Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp chủ đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án, phải áp dụng thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật.
;