Tra cứu

Số hiệu Ngày ban hành Tóm tắt nội dung văn bản Ban hành
A. QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT (7)
40/2010/QĐ-TTg 12/05/2010 Về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất Chính Phủ
5440/QĐ-UBND 01/10/2019 Về việc ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội quản lý nguồn vốn và hoạt động của quỹ phát triển đất UBND Thành phố Hà Nội
08/2016/TT-BTC 18/01/2016 Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính
15/2017/QH14 21/6/2017 Luật Quản lý sử dụng tài sản công Quốc hội
39/2019/QH14 13/6/2019 Luật Đầu tư công Quốc hội
83/2015/QH13 25//2015 Luật Ngân sách nhà nước Quốc hội
45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Đất đai Quốc hội
B. QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (6)
5441/QĐ-UBND 01/10/2019 Về việc ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội quản lý nguồn vốn và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường UBND Thành phố Hà Nội
08/2017/TT-BTC 24/01/2017 Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường Bộ Tài chính
38/2015/TT-BTNMT 30/6/2015 Về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên môi trường
40/2019/NĐ-CP 13/5/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Chính Phủ
19/2015/NĐ-CP 14/2/2015 Nghị định quy định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chính Phủ
55/2014/QH13 23/6/2014 Luật Bảo vệ môi trường Quốc Hội
C. QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (6)
03/2015/TT-BKHCN 9/03/2015 Về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Khoa học công nghệ
13/2019/NĐ-CP 01/2/2019 Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Chính Phủ
76/2018/NĐ-CP 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Chính Phủ
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Chính Phủ
07/2017/QH14 19/6/2017 Luật Chuyển giao công nghệ Quốc Hội
29/2013/QH13 18/6/2013 Luật Khoa học và Công nghệ Quốc Hội
D. QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (3)
3864/QĐ-UBND 17/7/2019 Về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng UBND Thành phố Hà Nội
156/2018/NĐ-CP 17/10/2014 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chính Phủ
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật Lâm nghiệp Quốc Hội
E. QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (5)
57/2019/TT-BTC 26/8/2019 Về việc hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ Tài chính
34/2018/NĐ-CP 8/3/2018 Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Chính Phủ
04/2017/QH14 12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc Hội
17/2017/QH14 20/11/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội Quốc Hội
47/2010/QH12 16/6/2010 Luật các tổ chức tín dụng Quốc Hội
F. QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
I. Về tổ chức, hoạt động và chức năng nhiệm vụ (9)
158/QĐ-QĐTPT 10/12/2021 Về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ một số phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố
261/TB-UBND 11/3/2019 Về kết luận của tập thể UBND Thành phố tại cuộc họp về việc triển khai Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội
714/QĐ-UBND 7/2/2018 Về việc sáp nhập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố UBND Thành phố Hà Nội
28/2019/QĐ-UBND 23/12/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ tại Tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 9 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND UBND Thành phố Hà Nội
06/2018/QĐ-UBND 21/2/2018 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội
8422/QĐ-UBND 04/12/2017 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội
418/QĐ-UBND 21/1/2017 Về việc tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội
14/2017/QĐ-UBND 13/4/2017 V/v ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Hà Nội UBND Thành phố Hà Nội
147/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Chính Phủ
II. Các văn bản của UBND về lãi suất và danh mục lĩnh vực ưu tiên (1)
1326/QĐ-UBND 21/2/2017 V/v ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay UBND Thành phố Hà Nội
III. Các quy chế hoạt động của Quỹ (15)
88/QĐ-QĐTPT 26/8/2020 Quy trình xử lý và theo dõi chỉ đạo, điều hành nội bộ tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
39/QĐ-QĐTPT 4/5/2020 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
86/QĐ-QĐTPT 24/8/2020 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
189/QĐ-QĐTPT 25/12/2018 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
13/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
12/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
11/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
10/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
09/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế Đầu tư trực tiếp và Góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
08/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế Huy động vốn của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
07/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế Quản lý rủi ro cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
06/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
05/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
04/QĐ-HĐQL 27/9/2018 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
03/QĐ-HĐQL 27/9/2018 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư
IV. Các văn bản QPPL khác
1. Các văn bản về hoạt động cho vay (11)
09/2014/TT-NHNN 18/3/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Ngân hành nhà nước
02/2013/TT-NHNN 21/01/2013 Quy định về phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Ngân hành nhà nước
13/2017/TT-NHNN 29/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngân hành nhà nước
07/2015/TT-NHNN 25/06/2015 Quy định về bảo lãnh ngân hàng Ngân hành nhà nước
321/QĐ-NHNN 14/03/2017 Về việc đính chính Thông tư số 39/2016/TT-NHNN Ngân hành nhà nước
39/2016/TT-NHNN 30/12/2016 Về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng Ngân hành nhà nước
102/2017/ND-CP 9/1/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm Quốc Hội
21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ Luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Quốc Hội
17/2017/QH14 20/11/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng Quốc Hội
47/2010/QH12 16/6/2010 Luật các tổ chức tín dụng Quốc Hội
91/2015/QH13 21/11/2015 Bộ Luật Dân sự Quốc Hội
2. Các văn bản về đầu tư (8)
15/2022/QĐ-UBND 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội UBND
35/2021/NĐ-CP 29/3/2021 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Chính Phủ
28/2021/NĐ-CP 26/3/2021 Về việc quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương pháp đối tác công tư Chính Phủ
31/2021/NĐ-CP 26/3/2021 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Chính Phủ
29/2021/NĐ-CP 26/3/2021 Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư Chính Phủ
25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Chính Phủ
64/2020/QH14 18/6/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Quốc Hội
61/2020/QH14 17/6/2020 Luật Đầu tư Quốc Hội
3. Các văn bản về quản lý vốn nhà nước (6)
36/2021/TT-BTC 26/5/2021 Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 Bộ Tài chính
140/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính Phủ
121/2020/NĐ-CP 9/10/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 Chính Phủ
32/2018/NĐ-CP 8/3/2015 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Chính Phủ
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Chính Phủ
69/2014/QH13 26/11/2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Quốc Hội
4. Các văn bản về đầu tư xây dựng (14)
119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Chính Phủ
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính Phủ
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Chính Phủ
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Chính Phủ
37/2021/NĐ-CP 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Chính Phủ
10/2021/NĐ-CP 9/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính Phủ
62/2020/QH14 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Quốc Hội
50/2014/QH13 18/6/2014 Luật xây dựng Quốc Hội
10/2020/TT-BTC 20/2/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Bộ Tài chính
09/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Bộ Xây dựng
08/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng Bộ Xây dựng
07/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Bộ Xây dựng
05/2015/TT-BXD 30/10/2015 Quy định về quản lý chất lượng xây dựng Bộ Xây dựng
53/2017/NĐ_CP 8/5/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Chính Phủ
5. Các văn bản về đất đai (4)
148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 V/v sửa đổi, bổ sung một số nghị định thi hành chi tiết Luật đất đai Chính Phủ
01/2017/NĐ-CP 06/01/207 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Chính Phủ
43/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai của Chính phủ Chính Phủ
45/2013/QH13 29/11/2013 Luật Đất đai Quốc Hội
6. Các văn bản về viên chức, chế độ tiền lương (24)
92/2017/NĐ-CP 7/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
63/2010/NĐ-CP 8/6/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính Chính phủ
48/2013/NĐ-CP 14/5/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến thủ tục hành chính Chính phủ
24/2020/TT-BCA 10/2/2020 Ban hành mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công An
45/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương Bộ Lao động Thương binh và xã hội
27/2016/TT-BLĐTBXH 1/9/2016 Hướng dẫn thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Bộ Lao động Thương binh và xã hội
26/2016/TT-BLĐTBXH 1/9/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Bộ Lao động Thương binh và xã hội
01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/4/2015 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Chính Phủ
106/2020/NĐ-CP 10/9/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Chính Phủ
90/2020/NĐ-CP 13/8/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Chính Phủ
30/2020/NĐ-CP 5/3/2020 Về công tác văn thư Chính Phủ
26/2020/NĐ-CP 28/2/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Chính Phủ
52/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Chính Phủ
51/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Chính Phủ
143/2018/NĐ-CP 10/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Chính Phủ
113/2018/NĐ-CP 31/8/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Chính Phủ
108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Về chính sách tinh giảm biên chế Chính Phủ
115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức Chính Phủ
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng, chống tham nhũng Quốc Hội
29/2018/QH14 15/11/2018 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Quốc Hội
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội Quốc Hội
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức Quốc Hội
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật Viên chức Quốc Hội
;