ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
Ngày đăng: 08/08/2021

Đầu tư trực tiếp 

- Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố thực hiện hoạt động đầu tư từ nguồn vốn hoạt động bằng các hình thức đầu tư sau:

+ Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;

+ Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế;

+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng (hợp đồng đối tác công tư – PPP, hợp đồng hợp tác kinh doanh – BCC);

+ Đầu tư thực hiện dự án đầu tư;

+ Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Đối tượng:  

Đối tượng đầu tư của Quỹ là các dự án, doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh chính thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được UBND Thành phố ban hành

- Điều kiện đầu tư:

+ Việc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Phương án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được đánh giá có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn đầu tư.

Tổ chức kinh tế được đầu tư, góp vốn có ngành, nghề kinh doanh chính thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ được UBND Thành phố ban hành.

+ Việc đầu tư dự án của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Dự án được đánh giá có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn đầu tư.

Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ được UBND Thành phố ban hành theo quy định.

Dự án tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư.

- Giới hạn đầu tư:

+ Tổng giá trị giải ngân các khoản đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn đầu tư.

+ Tổng giá trị giải ngân các khoản đầu tư theo hình thức hợp đồng và thực hiện dự án đầu tư tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn đầu tư.

+ Đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về giới hạn đầu tư khác với quy định này thì thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

- Thầm quyền:

+ Quỹ đầu tư quyết định mức vốn đầu tư vào một doanh nghiệp hoặc mức vốn đầu tư vào một dự án có giá trị đến 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định đầu tư.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức vốn đầu tư vào một doanh nghiệp hoặc mức vốn đầu tư vào một dự án có giá trị trên 10% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định đầu tư.

+ Cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư thì có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng dự án đầu tư, tạm ngừng, ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; quyết định chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Về trang trước Lên đầu trang
;