THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020.
Ngày đăng: 26/11/2018
Lượt xem: 5

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 4665/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020” trong đó giao Quỹ Đầu tư “Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ các DNNVV của Thành phố tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ phát triển DNNVV của Trung ương theo Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/4/2013 và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố”.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố (Quỹ Đầu tư) là một tổ chức tài chính nhà nước của Thành phố, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Quỹ Đầu tư có chức năng đầu tư trực tiếp, cho vay đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị, an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu phát triển của Thành phố theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007; Nghị định 37/2013/NĐ-CP và Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND Thành phố.

Mức lãi suất cho vay tại Quỹ Đầu tư hiện nay là 6,95%/năm, không thay đổi trong suốt thời gian vay vốn, thời gian cho vay tối đa là 15 năm (trường hợp khác do UBND Thành phố quyết định).

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, Quỹ Đầu tư đề nghị Quý Hiệp hội:

Giới thiệu nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Đầu tư với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu vay vốn;

Phối hợp với Quỹ Đầu tư trong quá trình hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục cho các doanh nghiệp;

Chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình cho vay để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Quỹ Đầu tư rất mong nhận được sự phối hợp từ Quý Hiệp hội.

(Có phụ lục một số thông tin về hoạt động cho vay tại Quỹ kèm theo).

Xin trân trọng cảm ơn./.

http://quydautuphattrien.hanoi.gov.vn//public/uploads/Thong_bao-gửi-cac-DNNVV.doc

Về trang trước Lên đầu trang
;