Cơ cấu tổ chức
Ngày đăng: 20/04/2018

BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC PHÒNG

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng Giám đốc:

- Họ và tên: Chu Nguyên Thành

- Địa chỉ cơ quan: Số 02, ngõ Phan Chu Trinh– P. Phan Chu Trinh– Q. Hoàn Kiếm– TP. Hà Nội

        - Địa thoại cơ quan: 024.3933.5469

        - Email: chunguyenthanh_qdtpttp@hanoi.gov.vn 

2. Phó Tổng Giám đốc:

        - Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải 

        - Địa chỉ cơ quan: Tầng 2, Toà nhà CT14A1– KĐT Nam Thăng Long– P. Phú Thượng – Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội

        - Email: nguyenthanhhai_qdtpttp@hanoi.gov.vn 

3. Phó Tổng Giám đốc:

        - Họ và tên: Kiều Xuân Nghị  

        - Địa chỉ cơ quan: Tầng 2, Toà nhà CT13A– KĐT Nam Thăng Long– P. Phú Thượng – Q. Tây Hồ - TP. Hà Nội

        - Email: kieuxuannghi_qdtpttp@hanoi.gov.vn 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

        - Trưởng phòng: Nguyễn Danh Toàn

        - Điện thoại: 024.39335469

        - Email: nguyendanhtoan_qdtpttp@hanoi.gov.vn

         Chức năng, nhiệm vụ

         1. Chức năng

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu trong việc ban hành các quyết định để chỉ đạo, điều hành công việc có hiệu quả; quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, công tác nội vụ cơ quan; công tác tổ chức, đào tạo, thi đua khen thưởng và kỷ luật; hành chính quản trị; tham mưu tổng hợp.

2. Nhiệm vụ

Có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện:

          2.1. Công tác tổ chức cán bộ - lao động - Tiền lương

- Quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu ... đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng;

- Thực hiện các chế độ về chính sách lao động - tiền lương và các chế độ khác;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng;

- Triển khai hướng dẫn, tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ, viên chức; Kê khai tài sản.

2.2. Công tác tham mưu tổng hợp

- Tổng hợp báo cáo sơ kết quý, 6 tháng, báo cáo tổng kết hoạt động cả năm và các báo cáo tổng hợp khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc và UBND Thành phố;

- Công tác điều hành nội bộ: theo dõi, đôn đốc, kiểm soát trình tự thủ tục, thời gian thực hiện và tính pháp lý của văn bản, hồ sơ trình Tổng Giám đốc;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp giao ban của Quỹ;

- Tiếp nhận hồ sơ nghiệp vụ theo quy định;

- Cập nhật thông tin, văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Quỹ;

- Công tác cải cách hành chính: chủ trì xây dựng, kế hoạch, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện;

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp; Là đầu mối tổng hợp tham mưu các nội dung, tài liệu và tổ chức các cuộc họp, hội nghị và thông báo ý kiến kết luận;

- Tham mưu, tổng hợp các nội dung họp Hội đồng quản lý.

2.3. Công tác Hành chính - Quản trị

- Công tác văn thư, lưu trữ: nhận và luân chuyển hồ sơ, công văn đi, đến; phát hành công văn đi theo quy định. Quản lý, lưu trữ các công văn, giấy tờ, hồ sơ, văn bản, quản lý con dấu theo quy định;

- Quản lý tài sản; Mua sắm văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng; Quản lý và điều hành phương tiện; Chi tiêu hành chính…;

- Quản lý hệ thống công nghệ thông tin, Website;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.

- Lễ tân, khánh tiết, phục vụ các cuộc họp, hội thảo, đại hội…;

- Bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, PCCC, phòng chống bão lụt.

2.4. Công tác văn phòng Đảng ủy.

2.5. Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

         - Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Hoa

         - Điện thoại: 024. 3933 5478/024. 3933 5472

         - Email: phamthihonghoa_qdtpttp@hanoi.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu và triển khai các hoạt động về công tác huy động vốn, công tác kế hoạch; công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động; cơ chế quản lý tài chính.

2. Nhiệm vụ

Có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện:

2.1. Công tác kế hoạch

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch hoạt động trung hạn, dài hạn; Kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ;

- Lập kế hoạch nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn trung hạn và hàng năm;

- Tổng hợp phân tích tình hình sử dụng vốn, giám sát, đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng vốn;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; tổng hợp báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất theo yêu cầu;

- Phối hợp tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch.

2.2. Công tác tài chính, kế toán

- Thực hiện quản lý, giám sát tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế quản lý tài chính của Quỹ;

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ giải ngân theo quy định của luật Kế toán đối với các dự án thuộc các lĩnh vực hoạt động theo từng quy trình nghiệp vụ;

- Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi tiêu nội bộ;

- Tổ chức hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính, các báo cáo khác theo quy định;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thanh toán.

2.3. Huy động vốn

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch và phương án huy động vốn trung hạn và hàng năm;

- Triển khai tìm kiếm nguồn vốn và tổ chức thực hiện huy động vốn theo quy định;

- Tổng hợp đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện huy động vốn định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

2.4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2.5. Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

3. Phòng Nghiệp vụ 1

- Phụ trách phòng: Lý Hoàng Thư

- Điện thoại: 024.3743.0407

- Email: lyhoangthu_qdtpttp@hanoi.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Nghiệp vụ 1 là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cho vay; hoạt động đầu tư; hoạt động nhận ủy thác cho vay và thu hồi nợ vay (trừ các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường); nhận ủy thác từ các nguồn ngoài ngân sách (trừ các dự án nhà tái định cư, GPMB, tạo quỹ đất sạch); hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 2. Nhiệm vụ

Có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện:

2.1. Hoạt động cho vay

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cho vay đầu tư hàng năm và cho từng giai đoạn;

- Triển khai tìm kiếm và hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ vay vốn;

- Đề xuất, triển khai, thực hiện phương án cho vay hợp vốn với các tổ chức tài chính, tín dụng khác để cho vay;

- Tổ chức thực hiện cho vay, quản lý sau vay, thu hồi nợ vay;

- Thực hiện tổng hợp, đánh giá báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả hoạt động cho vay theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

2.2. Đầu tư

- Xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm; phương án đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước để đầu tư dự án;

- Tổ chức triển khai, quản lý và đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp;

- Quyết toán dự án đầu tư, đề xuất và tổ chức thực hiện phương án kết thúc dự án đầu tư, phương án thu hồi/ thoái vốn đầu tư, phương án hoàn trả vốn huy động (nếu dự án đầu tư có sử dụng vốn huy động);

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động đầu tư theo định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu và đề xuất giải pháp.

         2.3. Quản lý hoạt động nhận ủy thác cho vay và thu hồi nợ vay (trừ các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường); nhận ủy thác từ các nguồn vốn ngoài ngân sách (trừ các dự án nhà tái định cư, GPMB, tạo quỹ đất sạch)

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động ủy thác cho vay và thu hồi nợ vay (trừ các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường);

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động nhận ủy thác từ các nguồn vốn ngoài ngân sách (trừ các dự án nhà tái định cư, GPMB, tạo quỹ đất sạch);

- Báo cáo tình hình thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện ủy thác cho vay và thu hồi nợ vay; nhận ủy thác từ các nguồn vốn ngoài ngân sách.

2.4. Công tác thu hồi vốn ngân sách đầu tư

- Thực hiện thu hồi vốn ngân sách đã đầu tư đối với các dự án cấp nước hoặc hạng mục cấp nước, hạng mục điện bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng sau đầu tư theo Quyết định 21/2012/QĐ-UBND;

- Thực hiện công tác thu hồi vốn ngân sách đã đầu tư đối với các dự án khác (nếu có).

2.5. Ứng vốn, thu hồi vốn ứng đối với các dự án liên quan đến vay vốn tại Quỹ và các dự án khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố (trừ các dự án nhà tái định cư, GPMB và tạo quỹ đất sạch).

2.6. Hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (khi được ủy thác/giao nhiệm vụ).

2.7. Quản lý lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2.8. Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

4. Phòng Nghiệp vụ 2     

         - Trưởng phòng: Đỗ Thái Tường

  - Điện thoại: 024.2266.9238

- Email: dothaituong_qdtpt@hanoi.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

 1. Chức năng

Phòng Nghiệp vụ 2 là phòng chuyên môn, có chức năng quản lý, kiểm soát thanh toán thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố hoặc chủ đầu tư ủy thác cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà tái định cư, các dự án GPMB, phát triển quỹ đất; Ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất, các tổ chức được giao nhiệm vụ tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư và ứng vốn để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi.

2. Nhiệm vụ

Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện:

2.1. Đối với các dự án nhận ủy thác:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, quản lý, kiểm soát giải ngân từ nguồn vốn ngân sách thành phố hoặc chủ đầu tư  ủy thác thanh toán cho các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà tái định cư, GPMB và phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối với các dự án ứng vốn: 

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, quản lý, kiểm soát, ứng vốn và thu hồi vốn ứng theo quy định đối với:

- Tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

- Chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi;

2.3. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp, báo cáo tình hình thanh toán cho các dự án phòng thực hiện quản lý, giải ngân.

2.4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

2.5.Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

5. Phòng Nghiệp vụ 3

- Trưởng phòng: Bùi Thu Yến 

- Điện thoại: 024.3933.5477

- Email: buithuyen_qdtpt@hanoi.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Nghiệp vụ 3 là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu, tổ chức triển khai tiếp nhận vốn ủy thác từ ngân sách Nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường và nhiệm vụ Thành phố giao.

 2. Nhiệm vụ

Có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện:

2.1. Hỗ trợ tài chính cho các chương trình dự án, các hoạt động phòng chống khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường dưới các hình thức:

- Cho vay với lãi suất ưu đãi;

- Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho dự án đầu tư bảo vệ môi trường khi vay vốn ở các tổ chức tín dụng khác;

- Tài trợ, đồng tài trợ kinh phí cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

2.2. Hỗ trợ đầu tư, tài trợ cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường từ nguồn vốn ủy thác tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.3. Quản lý và theo dõi việc thực hiện ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

2.4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Thành phố trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2.5. Các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

6. Phòng Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

  - Trưởng phòng: Vũ Thanh Tùng 

  - Điện thoại: 024.3743.0412

  - Email: vuthanhtung_qdtpt@hanoi.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro là phòng chuyên môn, có chức năng tham mưu kiểm soát toàn bộ hoạt động và quản lý vốn của Quỹ trước khi cấp có thẩm quyền ra quyết định và trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc kiểm soát tính an toàn, hiệu quả sử dụng vốn, phòng ngừa rủi ro khi quyết định huy động vốn, đầu tư, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp, quản lý các nguồn vốn ủy thác/nhận ủy thác và các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát khác theo yêu cầu quản lý của UBND Thành phố, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc.

 2. Nhiệm vụ

 Có nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện:

-  Kiểm soát công tác lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch; công tác quản lý nguồn vốn và sử dụng vốn Quỹ;

-  Kiểm soát hoạt động cho vay, đầu tư, huy động vốn, góp vốn thành lập doanh nghiệp;

-  Kiểm soát hoạt động ủy thác/nhận ủy thác quản lý hoạt động đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà tái định cư, ứng vốn phục vụ giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất;

-  Kiểm soát hoạt động ủy thác/nhận ủy thác quản lý hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý các nguồn vốn ngoài ngân sách, thu hồi vốn ngân sách đầu tư, ứng vốn, đồng tài trợ, quản lý phần ký quỹ;

- Theo dõi, đánh giá các mặt hoạt động, cảnh báo rủi ro và tham mưu đề xuất biện pháp phòng ngừa rủi ro;

-  Các nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Về trang trước Lên đầu trang
;