Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố hà Nội năm 2017
2018-06-04 02:24:51 - 89 lượt xem
http://quydautuphattrien.hanoi.gov.vn//public/uploads/document/CV-672-522-QDj-UBND_quy_tắc_ứng_xử_CB,_CC,_VC.pdf http://quydautuphattrien.hanoi.gov.vn//public/uploads/document/quyet-dinh-1665-qd-ubnd_ứng_xử_nơi_cong_cong.pdf ... Chi tiết
Đề xuất quy định mới về Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
2018-04-20 06:42:51 - 104 lượt xem
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP).           Bộ Tài chính cho biết, quá trình triển khai Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP cho thấy hệ thống Quỹ đầu tư phát tr... Chi tiết
;