HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ
Ngày đăng: 08/08/2021

Hoạt động cho vay

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố thực hiện hoạt động cho vay vốn từ nguồn vốn hoạt động, cụ thể:

- Đối tượng:

Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Hà Nội.

+ Không là công ty con của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

+ Chủ đầu tư là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện:

+ Chủ đầu tư thuộc đối tượng cho vay theo quy định.

+ Dự án vay vốn được Quỹ đầu tư phát triển địa phương thẩm định, đánh giá là dự án có hiệu quả, chủ đầu tư có khả năng trả được nợ vay.

+ Dự án vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật đầu tư.

+ Chủ đầu tư mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm.

- Thời hạn cho vay:

Quỹ đầu tư quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án trên cơ sở kết quả thẩm định, khả năng thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng tối đa là 15 năm. Trường hợp cho vay vượt quá thời hạn cho vay tối đa theo vừa nêu , Quỹ đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

- Lãi suất cho vay: Theo khung lãi suất cho vay do Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố ban hành cho từng thời kỳ; Không thay đổi trong toàn bộ thời gian cho vay (hiện nay là 5,96%/năm).

- Giới hạn cho vay:

+ Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

 

+ Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của Quỹ đầu tư phát triển địa phương không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

+ Đối với một dự án, trường hợp Quỹ vừa cho vay vừa đầu tư thì tổng giới hạn đầu tư và cho vay tại thời điểm giải ngân không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm giải ngân vốn.

+ Đối với dự án sử dụng nguồn vốn của các nhà tài trợ quốc tế có quy định về giới hạn cho vay khác với quy định của Nghị định này thì thực hiện theo thỏa thuận đã ký kết với nhà tài trợ.

- Bảo đảm tiền vay:

Tùy thuộc vào từng dự án cụ thể, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố xem xét, lựa chọn một, một số hoặc tất cả các biện pháp đảm bảo tiền vay sau:

+ Cầm cố, thế chấp tài sản của chủ đầu tư hoặc bên thứ 3;

+ Thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai của dự án vay vốn;

+ Bảo lãnh vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức có chức năng bảo lãnh tín dụng;

+ Các biện pháp bảo đảm tiền vay khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp cho vay không có, không đủ bảo đảm tiền vay do UBND Thành phố quyết định.

- Thẩm quyền quyết định cho vay:

+ Quỹ đầu tư phát triển địa phương quyết định đối với dự án cho vay có giá trị không quá 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm quyết định cho vay.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với dự án cho vay có giá trị lớn hơn mức trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ.

- Cho vay hợp vốn:

+ Quỹ được làm đầu mối hoặc tham gia cho vay hợp vốn với các Quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, với tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác để cho vay dự án.

+ Dự án cho vay phải thuộc đối tượng cho vay của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương tham gia, đồng thời đáp ứng các điều kiện cho vay và giới hạn cho vay theo quy định nêu trên này.

+ Việc cho vay họp vốn được thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa các bên, trong đó nêu rõ điều kiện, điều khoản cho vay, thẩm quyền cho vay, việc xử lỷ rủi ro theo quy định.

+Lãi suất cho vay do các bên tham gia cho vay quyết định, được ghi trong hợp đồng và không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu của từng Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Về trang trước Lên đầu trang
;