Văn bản nội bộ

Tra cứu

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
06/2018/QĐ-UBND 21/02/2018 UBND thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
8422/QĐ-UBND 04/12/2017 UBND thành phố Hà Nội Về việc quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội.
418/QĐ-UBND 21/01/2017 UBND thành phố Hà Nội Tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ phát triển Đất thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
27/QDTPT-NV1 04/01/2018 Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội Cho vay trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề
26/QDTPT-NV1 04/01/2018 Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội Cho vay trong lĩnh vực y tế
25/QDTPT-NV1 04/01/2018 Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội Cho vay trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn
24/QDTPT-NV1 04/01/2018 Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội Cho vay trong lĩnh vực nhà ở xã hội, Nhà TĐC
23/QDTPT-NV1 04/01/2018 Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội Giới thiệu cho vay trong lĩnh vực nước sạch
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP 23/7/2010 Chính phủ Về Đăng ký giao dịch đảm bảo
329/TB-QĐTPTHN 16/7/2014 QĐTPTHN về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định về thẩm định, giải ngân vốn vay và quản lý sau cho vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội
;