Danh mục hồ sơ
STT Tên thủ tục Nội dung
1 Danh mục vốn ủy thác

1. Phụ lục 1:  HỒ SƠ THANH TOÁN DỰ ÁN XÂY DỰNG HTKT TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ

2. Phụ lục 2: HỒ SƠ THANH TOÁN DỰ ÁN GPMB TẠO QUỸ ĐẤT SẠCH PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3. Phụ lục 3: HỒ SƠ THANH TOÁN DỰ ÁN GPMB VÀ XÂY DỰNG HTKT PHỤC VỤ ĐẤU GIÁ ĐẤT; ĐẤT DỊCH VỤ

2 Phụ lục quy trình cho vay

DANH MỤC HỒ SƠ VAY VỐN

A. HỒ SƠ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

B. HỒ SƠ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

C. HỒ SƠ DỰ ÁN VAY VỐN

D. HỒ SƠ KHOẢN VAY

E. HỒ SƠ BẢO ĐẢM TIỀN VAY

3 Hồ sơ thanh toán dự án GPMB tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư

I. Hồ sơ CĐT gửi một lần

II. Hồ sơ tạm ứng, thanh toán, thu hồi tạm ứng.

 

4 Hồ sơ cho vay vốn quỹ đầu tư

A. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

B. Hồ sơ tài chính doanh nghiệp

C. Hồ sơ dự án vay vốn.

D. Hồ sơ khoản vay

E. Hồ sơ bảo đảm vay tiền.

5 Hồ sơ thanh toán dự án GPMB và xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất; Đất dịch vụ

I. Hồ sơ CĐT gửi một lần

II. Hồ sơ tạm ứng, thanh toán, thu hồi tạm ứng.

 

6 Hồ sơ thanh toán dự án xây dựng HTKT tái định cư, nhà ở tái định cư

I. Hồ sơ CĐT gửi một lần

II. Hồ sơ tạm ứng, thanh toán, thu hồi tạm ứng.

 

7 Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Giấy đề nghị

8 Thủ tục, Hồ sơ mở tài khoản theo dõi thanh toán tại quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

I. Hồ sơ mở tài khoản, thay đổi mẫu dấu chữ ký:

II. Nội dung chi tiết hồ sơ mở tài khoản, thay đổi mẫu dấu chữ ký:

III. Phương thức gửi hồ sơ mở tài khoản, thay đổi mẫu dấu chữ ký tại Quỹ Đầu tư phát triển Thành Phố

IV. Thời hạn giải quyết hồ sơ mở tài khoản, thay đổi mẫu dấu chữ ký:

;