Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng: 18/07/2018
Lượt xem: 741

Theo đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, khả thi để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; trong đó, chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới, đặc biệt quan tâm đến cán bộ trẻ được đào tạo nước ngoài.

Nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; Xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khẩn trương cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với từng nhóm đối tượng cán bộ thuộc quyền quản lý. Chú trọng nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo điều kiện, cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; xây dựng chỉ tiêu cơ cấu phù hợp; nếu chưa đảm bảo chỉ tiêu cơ cấu thì để trống, bổ sung sau; cấp ủy và người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về thực hiện chỉ tiêu này.

Chủ động nắm, thu hút, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận.

Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cơ quan sử dụng cán bộ phải quản lý chặt chẽ, hiệu quả; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Mỗi cán bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, quy chế và cam kết của mình; có trách nhiệm báo cáo giải trình trung thực khi có yêu cầu.

Quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về hậu quả của chạy chức chạy quyền, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ; nhận diện rõ các biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền và có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ.

Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo hướng: Cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên. Coi trọng cả cảnh báo, phòng ngừa và xử lý sai phạm.

Nâng cao nhận thức, tăng cường chất lượng công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ ”trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, đặc biệt coi trọng lựa chọn, bố trí đúng người đứng đầu cơ quan tổ chức cán bộ các cấp. Kiên quyết loại bỏ các hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ, nhất là việc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm.

https://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh?p_p_id=Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_jspPage=%2Fhtml%2Fcms%2Fportlet%2Ffrontend%2Fview.jsp&p_p_id=t0gZB5w6V7Wh&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_title=trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-bay-bch-trung-uong-ang-khoa-xii&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_articleId=2815361&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_counter=2&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_categoryId=3501&_Cms_WAR_Cmsportlet_INSTANCE_t0gZB5w6V7Wh_command=details

;