Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng: 14/04/2022
Lượt xem: 74

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động thực sự mang lại nhiều lợi ích trong việc giải quyết các công việc liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính như: 

- Tăng cường hiệu quả, chất lượng trong thực hiện thủ tục hành chính

- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, nhận và trả hồ sơ hành chính 

- Quá trình thực hiện được kiểm soát thường xuyên sẽ giảm tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn.

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện xử lý thủ tục hành chính cũng như tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan, đơn vị. 

- Sớm phát hiện sai sót hoặc những quy định không phù hợp, còn rườm rà để kịp thời điều chỉnh, sửa đồi. 

Để việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện một cách tốt nhất, đơn vị cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức của các cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị. 

Dưới đây là một số quy định về kiểm soát thủ tục hành chính: 

Nghị định của Chính phủ ngày 8/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính: Số 63/2010/NĐ-CP 

Nghị định của Chính phủ ngày14/5/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính: Số 48/2013/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ ngày 07//2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính: Số 92/2017/NĐ-CP 

Về trang trước Lên đầu trang
;