Ban hành khung tiêu chí đánh giá CB, CC, VC, lao động hợp đồng (14:12 24/05/2018
Ngày đăng: 04/06/2018
Lượt xem: 851

Theo quy định, cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc, thì đồng thời thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định việc xếp loại, đánh giá CB, CC, VC, lao động hợp đồng theo phân cấp quản lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Việc đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của CB, CC, VC, lao động hợp đồng. Bảo đảm dân chủ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch.

Việc đánh giá, xếp loại CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý. Trường hợp CB, CC, VC, lao động hợp đồng không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, xếp loại.

Tiêu chí quy định thang điểm 100 làm căn cứ đánh giá, xếp loại CBCCVC, LĐHĐ hàng tháng, bao gồm: 20 điểm về ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; 70 điểm về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và 10 điểm thưởng.

CBCCVC, LĐHĐ sẽ đạt loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) nếu đạt 90 - 100 điểm; loại B (hoàn thành tốt nhiệm vụ) nếu đạt từ 70 đến dưới 90 điểm; loại C (hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt từ 50 đến dưới 70 điểm; loại D (không hoàn thành nhiệm vụ) nếu đạt dưới 50 điểm.

Tỷ lệ được đánh giá, xếp loại A không quá 30% tổng số CBCCVC, LĐHĐ được xếp loại. Trường hợp tập thể đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi trội thì tỷ lệ cá nhân được đánh giá, xếp loại A cũng không nên vượt quá 40% tổng số CBCCVC, LĐHĐ của cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của CBCCVC, LĐHĐ là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng; là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua đối với CBCCVC, lao động hàng năm. Đây còn là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với CBCCVC, LĐHĐ theo quy định và theo yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo lịch từng tuần, từng tháng, từng quý phân công rõ người (chủ trì, tham mưu, phối hợp), rõ việc, rõ tiến độ. Việc đánh giá, xếp loại phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng, đúng thực chất và đúng trình tự quy định. Ngoài ra, việc đánh giá phải thực hiện đa chiều, liên tục và lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng CBCCVC, lao động hợp đồng gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị (trên cơ sở phân tích về tổng khối lượng và tính chất, mức độ công việc)...

http://hanoi.gov.vn/chidaodieuhanh/-/hn/t0gZB5w6V7Wh/3501/2813487/ban-hanh-khung-tieu-chi-anh-gia-cb-cc-vc-lao-ong-hop-ong.html

;